Landzonetilladelse - Nymarksvej 9, Søndersø

31.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidig opstilling af pavillon

Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af pavillon på Nymarksvej 9, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til at opstille en 50 m² stor mandskabs/kontorpavillon på matr.nr. 12c Skovsgårde, Hårslev på betingelse af, at pavillonen fjernes senest, når det nye hus står klar til indflytning. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 31. marts 2020.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at opstille en flytbar pavillon midlertidigt på matr.nr. 12c Skovsgårde, Hårslev. 

Pavillonen består af to moduler på i alt 50 m² og med en højde på 3 m. Den placeres i det nordlige hjørne af grunden i en afstand på 3 m fra det nordvestlige skel og 29 m fra det nordøstlige skel. 

Pavillonen skal anvendes til mandskab og kontor i forbindelse med opførelse af et nyt enfamiliehus på ejendommen. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i det åbne land i landzone, og det ansøgte forudsætter derfor land-zonetilladelse.

Der er i 2019 givet tilladelse til nedrivning af ejendommens eksisterende bebyggelse samt landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med garage og overdækket terrasse.

Det er vurderet, at opstilling af den midlertidige pavillon ikke vil påvirke det omkring-liggende landskab negativt eller være til gene for naboer, idet der er stor afstand til naboer. Der er derfor heller ikke foretaget naboorientering om det ansøgte.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00