Landzonetilladelse - Nørrebystrand 47, Bogense

09.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til sommerhus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning på 6 m² på Nørrebystrand 47, 5400 Bogense.


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en tilbygning på i alt 6 m² på matr.nr. 7b, Nørre By, Klinte.
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 9. marts 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til opførelse af en tilbygning på 6 m² til et eksisterende sommerhus på matr.nr. 7b, Nørre By, Klinte.

Tilbygningen på 6 m² består af to små tilbygninger mod syd på hhv. 2,2 m² og 3,5 m². Det eksisterende sommerhus vil med tilbygningen blive udvidet fra 28 m² til 34 m².

Ejendommen ligger i landzone samt inden for en strandbeskyttelseslinje på 300 m. Opførelse af tilbygning til sommerhuset forudsætter derfor landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15. Ansøgningen har været sendt videre til Kystdirektoratet, der den 9. januar 2020 har givet dispensation fra naturbeskyttelses-lovens § 15.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en større matrikel med i alt 5 sommerhuse beliggende i det åbne land. Opførelse af tilbygningen vurderes ikke at være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet tilbygningen er af mindre omfang og opføres i tilknytning til eksisterende sommerhus.

Det er vurderet at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet der er stor afstand til naboens brugsgrænseareal, og tilbygningen ikke vil have nogen konkret betydning for naboerne.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00