Landzonetilladelse - Møllevej 54, Otterup

27.03.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med garage

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus med integreret garage på Møllevej 54, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus med integreret garage på i alt 204 m² på matr.nr. 4d Egense By, Norup beliggende Egensevej 54, Otterup.
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 27. marts 2020.

Ansøgningen

Preben Jørgensen Huse A/S har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus med integreret garage på i alt 204 m². Boligarealet er 168 m² og garagen er 36 m².

Huset er et étplanshus med en højde på 4,82 m. Det opføres med tegl indenfor jordfarveskalaen på facaderne og betontagsten umiddelbart syd for den blivende stald-bygning.

Alle tidligere bygninger, bortset fra en staldbygning på 100 m², er revet ned, og det nye hus placeres, hvor en del af bebyggelsen lå. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i det åbne land i landzone, og opførelse af et nyt hus med garage forudsætter derfor landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at opførelse af det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet det opføres i stedet for den tidligere bebyggelse, som er revet ned, og som havde et meget større areal.

Da der er langt til naboer, er det vurderet, at naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00