Endelig vedtagelse af Lokalplan 2019-4, Søndersø Bymidte

30.03.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 26. marts 2020 vedtaget Lokalplan 2019-4, Søndersø Bymidte

Formålet med lokalplanen

Det er lokalplanens formål, at styrke bymidtens butiksliv i den centrale del af Søndersø samt sikrer områdets anvendelse til centerformål. Det er ligeledes lokalplanens formål, at skabe et nyt bycentrum med byparken, mejeriet og butikker i centrum

Det er kommunens vurdering, at boliger i stueetagen bryder oplevelsen af en aktiv handelsgade, og tilbageværende butikker kan få det sværere ved at trække kunder til. På sigt risikerer man, at Odensevej vil udvikle sig til udelukkende at være beboelse i stueetagen, hvis etableringen af nye boliger tillades. Når butikker samles i bymidten styrkes den samlede detailhandel i byen.

Se Lokalplan 2019-4 Søndersø Bymidte

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, begrundet i, at planen vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøscreeningen blev udsendt i offentlig høring sammen med planforslagene, og er nu vedlagt den endelige lokalplan som bilag.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for denne annoncering.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Lokalplan

Lokalplanen kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00