Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

29.05.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 29. maj 2020 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst

Formålet med planerne

Planerne har til formål at muliggøre, at områdets bygninger og især hovedbygningen kan udnyttes i et mere anvendeligt formål.

Eksisterende ferieboliger ændrer ikke anvendelse og forsætter som ferieboliger.

Hovedbygningen kan omdannes til ferieboliger og til helårsboliger iht. gældende lovkrav.

Området er i dag omfattet af Kommuneplanramme E1 og del af R1 samt Lokalplan 2-118, der blandt andet udlægger området til hoteldrift med tilhørende hotellejligheder og ferieboliger, uden mulighed for helårsbeboelse. Det har dog efter mange år vist sig umuligt at opretholde hoteldriften, særligt da de fleste af lejlighederne er solgt fra som private ferieboliger (en mulighed der kom med den reviderede lokalplan i 2001).

Se Kommuneplantillæg nr. 10  
Se Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst 

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, begrundet i, at planerne vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen blev udsendt i offentlig høring sammen med planforslagene, og er nu vedlagt den endelige lokalplan som bilag.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af planerne kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for denne annoncering.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Planerne

De to planer kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 


Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00