Tillæg til spildevandsplan 2019-1 Åbakkevej, Morud

04.05.2020

Nordfyns Kommunene meddeler endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan – 2019-1 Boligområde Åbakkevej, Morud

Tillægget er udarbejdet for at inddrage et nyt lokalplanlagt Boligområde ved Åbakkevej i Morud, i spildevandsplanen.

Området planlægges til separatkloakering med udledning af regnvand til Stavis Å.

Tillægget bringer spildevandsplanen i overensstemmelse med Kommuneplan og lokalplan.

Tillægget kan læses her

Klagevejledning

Efter MBL § 32 stk. 3 kan tillægget til spildevandsplanen ikke påklages til anden myndighed.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. MBL § 101. Fristen regnes fra datoen af offentliggørelsen af det vedtagne tillæg.