Tilladelse til etablering af skråningssikring ved Liljeparken i Krogsbølle

26.05.2020

Nordfyns Kommune har givet tilladelse til skråningssikring ved Liljeparken. Tilladelsen er givet efter kystbeskyttelseslovens §3

Nordfyns Kommune tillader hermed etablering af skråningssikring ved Liljeparken på matrikel nr. 17h, Bårdesø By, Krogsbølle. Tilladelsen gives efter Kystbeskyttelsslovens §3.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Skråningssikringen udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet, så anlægget kommer til at forbinde de to tilstødende anlæg med samme højde, hældning og udtryk.

Nordfyns Kommune meddeles opstart senest en uge før anlægsarbejdet påbegyndes. Ligeledes færdigmeldes arbejdet umiddelbart efter arbejdets afslutning.

I forbindelse med anlægsarbejdet må de tilstødende arealer (stranden foran og engen bag anlægget) ikke påvirkes i unødig grad. Oplæg af byggematerialer mv. må ikke foregå på den registrerede §3 beskyttede strandeng.

Der stilles ikke krav til sandfodring, da strækningen i forvejen sandfodres efter anden tilladelse.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra klagefristens ophør.

Anlægget skal holdes i forsvarlig stand og nødvendig vedligeholdelsesarbejder udføres.

Redegørelse og vurdering

Nordfyns Kommune modtog d 25/3 2020 ansøgning om etablering af kystbeskyttelse efter projekt udarbejdet af COWI.

Kyststrækningen er på projektets strækning ramt af akut erosion i forbindelse med højvande og nordlige vinde. Bag strækningen ligger et dige. De tilstødende strækninger er tilladt skråningssikret, da der her ligger sommerhuse foran diget. Det findes nødvendigt at beskytte denne strækning, da diget bag på sigt kan blive truet.

Nordfyns Kommune har i maj 2020 besigtiget området med henblik på at vurdere naturtilstanden på strandengen. Det er vurderet at anlægget ikke vil påvirke strandengen negativt. I øvrigt vurderes den registrerede strandeng at have begrænset botanisk interesse.

I kommunens vurdering er der blandt andet lagt vægt på, at der er et begrundet behov for kystbeskyttelse, at der ikke er indkommet indsigelser mod projektet, og at der er tale om et begrænset anlæg i form af skråningsbeskyttelse på en kort strækning i forbindelse med eksisterende anlæg.

Nordfyns Kommune har på vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Dette dokument indeholder to afgørelser:

  1. Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven om tilladelse til projektet og
  2. Afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering.

Klagevejledning

Ovenstående afgørelser kan i henhold til Kystbeskyttelseslovens § 18, stk.1 og Miljøvurderingslovens § 49 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort. Afgørelsen vil blive annonceret på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 26. maj 2020 Klagefristen på denne afgørelse er derfor den . 23. juni 2020. Du klager digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk. eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Andre kan også klage over afgørelsen. Det betyder, at enhver der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald er klageberettiget. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller væsentlige rekreative interesser når afgørelsen berører sådanne interesser kan også klage over afgørelsen. Miljø- og Fødevareministeriet og andre offentlige myndigheder er klageberettigede vedrørende kommunens afgørelser efter kystbeskyttelsesloven. Det koster 900,- kr. for privat personer og 1800,- kr. for virksomheder og organisationer i gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet for at få behandlet klagen. Hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, får du gebyret betalt tilbage. Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18b, i kystbeskyttelsesloven.