Landzonetilladelse - Tvedslundvej 15, Søndersø

26.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af hestebokse

Landzonetilladelse til opførelse af hestebokse på Tvedslundvej 15, Holse, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til at opføre en bygning med 3 hestebokse, redskabsskur samt overdækket areal på i alt 65 m² som ansøgt på ejendommen matr.nr. 1q og 1s Holse By, Hårslev. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 26. maj 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en bygning på 65 m² på ejendommen matr.nr. 1q og 1s Holse By, Hårslev. 

Bygningen skal rumme 3 hestebokse og et tilhørende redskabsrum samt et over-dækket areal foran boksene. Bygningen opføres i træ og med termoplasttag og får ensidet taghældning fra en højde på 3m til 2,8 m. Den placeres 19 m nordøst for ejendommens bolig.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en mindre landbrugsejendom, der benyttes som beboelsesejendom. Da ejendommen ligger i landzone, og den ansøgte bygning er over 50 m², forudsætter opførelsen landzonetilladelse. 
Bygningen opføres langt fra naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Ejendommen er ikke omfattet af nogen form for landskabelige eller naturmæssige beskyttelser, og det er vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke eller virke dominerende i landskabet.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00