Landzonetilladelse - Nyhave 15, Bogense

13.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til shelterplads

Landzonetilladelse til etablering af shelterplads på Nyhave 15, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til etablering af en shelterplads med tre sheltere, et toilet, en bålplads og et informationsskilt på matr.nr. 5av Skåstrup By, Ore beliggende Ny-have 15, Bogense. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35 og på samme vilkår vedr. fjernelse og farvevalg på shelterne, som Kystdirektoratet har stillet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 13. maj 2020.

Redegørelse for sagen

Nordfyns Kommune ønsker i forbindelse med projektet ”Blå Støttepunkter” at etable-re en shelterplads ved Skåstrup Strand på matr.nr. 5av Skåstrup By, Ore. På matriklen ligger et tidligere renseanlæg, som ejes af VandCenter Syd as, og som nu anvendes som pumpestation. Shelterpladsen ønskes placeret bag pumpestationen. Der er en eksisterende grusvej, som ender ude ved pladsen.

Shelterpladsen vil bestå af:
 
- 3 sheltere af typen Stenbideren – plads til 6 personer  
- 1 toilet – kaldet Ålekvabben  
- 1 bålplads 
- 1 informationsskilt

Sheltere og toilet har en hølde på ca. 2,5 m.

Matriklen er bevokset med buske og småtræer, som ønskes bibeholdt ind mod pumpestationen og mod vest. Der laves åbninger mod syd og øst.

Begrundelse for afgørelsen
Matriklen ligger i landzone, og etablering af shelterpladsen forudsætter derfor landzonetilladelse.

Da shelterpladsen placeres bag pumpestationen og mellem eksisterende beplantning, er det vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke det omkringliggende landskab væsentligt. 
Kystdirektoratet har desuden d.d. givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til shelterpladsen.


Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00