Landzonetilladelse - Kæret 14, Bogense

19.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et dobbelthus og et enkelthus

Landzonetilladelse til opførelse af et dobbelthus og et enkelthus på Kæret 14, Skåstrup, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at opføre et dobbelthus på 203 m² samt et enkelthus på 101,5 m² i ét plan som ansøgt på matr.nr. 30a Skåstrup By, Ore. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 19. maj 2020.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at opføre tre helårsboliger på jeres ejendom matr.nr. 30a Skåstrup By, Ore. Boligerne opføres med henblik på udlejning og evt. eget brug.

Boligerne opføres som et dobbelthus på 203 m² samt et enkelthus på 101,5 m². Hu-sene opføres i ét plan med murstensfacader i nuancerne løvfaldsfarver og sort betontag med ca. 30 grader hældning. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone i landsbyen Skåstrup, som i Kommuneplanen er udpeget som omdannelseslandsby, der afgrænses af kommuneplanramme BE13, Skåstrup. Da ejendommen ligger i landzone, forudsætter opførelse af de ansøgte boliger landzonetilladelse.

Boligerne opføres inden for landsbyafgrænsningen på en grund, hvor der tidligere har været helårsbeboelse. De opføres i en stil, der fint matcher den omkringliggende bebyggelse, og det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med hensynet bag planlovens landzonebestemmelser og Kommuneplanen.
Der har været foretaget naboorientering uden negative reaktioner.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00