Landzonetilladelse - Huggetvej 44, Bogense

27.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt stuehus og garage

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus og garage på Huggetvej 44, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af et nyt stuehus med garage og mellemgang på i alt 305 m² på matr.nr. 86a Bogense Markjorder. Tilladelsen gives på betingelse af, at det nuværende stuehus fjernes senest, når det nye stuehus er klar til indflytning. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 27. maj 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et nyt stuehus på matr.nr. 86a Bogense Markjorder, som er en del af landbrugsejendommen Huggetvej 44, 5400 Bogense.

Ejendommens nuværende stuehus på 96 m² agtes nedrevet sammen med et maskinhus på 55 m², en staldbygning på 90 m² og et udhus på ca. 30 m². Stuehuset ønskes dog bevaret, indtil det nye er opført.

Det nye stuehus bliver 244 m², garagen 51 m², og derimellem en overdækket mellemgang på 10 m². Huset bliver max. 8,5 m højt. Huset opføres med Strøjer tegl B544 og sort tag, glans 2. Garagen, som placeres vest for stuehuset, opføres med fladt tag med tagpap og beklædes med eternitplader.
Stuehuset placeres 20 m nord for det eksisterende maskinhus, og på et senere tids-punkt ønskes der opført en ny maskinhal/ridehal, som placeres sydvest for det nye stuehus og garage og vest/nordvest for en nuværende staldbygning, som indtil vide-re bevares. Terrænet, hvor stuehuset opføres, ønskes hævet til kote 1,25 for at højtvandssikre bygningen, da der til tider står vand på arealerne nord for. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 13,3 ha. Den ligger i landzone, og da det nuværende stuehus bevares, indtil det nye er opført, forudsætter opførelse af det nye en landzonetilladelse. 

Ejendommen ligger ikke indenfor landskabelige beskyttelsesområder, og efter en besigtigelse på ejendommen er det vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med plan-lovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser. 

Det er vurderet, at naboorientering ikke har været nødvendig, idet det nye stuehus placeres længere væk fra naboer end det eksisterende, og det ikke vil være til gene for naboerne.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00