Landzonetilladelse - Gerskovvej 38, Otterup

29.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ny grusfold/ridebane

Landzonetilladelse til etablering af grusfold/ridebane på Gerskovvej 38, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at etablere en 800 m² stor grusfold/ridebane på matr.nr. 14a Gerskov By, Skeby beliggende Gerskovvej 38, Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. maj 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at etablere en ny grusfold/ridebane på 800 m² på matr.nr. 14a Gerskov By, Skeby. 

Folden/banen ønskes etableret umiddelbart vest for stalden i stedet for den nuværende øst for, hvor det er blevet for farligt at ride/træne hestene på grund af tiltagende trafik og øget hastighed på vejen.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 1,4 ha beliggende i det åbne land i et uforstyrret landskabsområde.
Den nye grusfold/ridebane etableres i stedet for den eksisterende, hvor der sås græs, og det er vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke det omkringliggende landskab, idet den ikke ændrer på terrænet.
Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet det ansøgte placeres længere væk fra nærmeste nabo end den eksisterende fold/bane.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00