Landzonetilladelse - Egensemark 51, Bogense

12.05.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Egensemark 51, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at etablere en 960 m² stor ridebane som ansøgt til privat brug på matr.nr. 8l V. Egense By, Grindløse. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 12. maj 2020.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at etablere en ridebane på matr.nr. 8l V. Egense By, Grindløse, som er en del af jeres landbrugsejendom Egensemark 51, Bogense.

Ridebanen etableres syd for ejendommens bebyggelse på et areal, der ligger lige uden for beplantningen, som omkranser bebyggelsen. Banen, som er til privat brug, bliver 960 m², og der skal ikke være lys på banen.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på knap 11 ha. Den ligger i det åbne land i landzone, og etablering af ridebanen forudsætter derfor landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i kystnærhedszone, Natura 2000 område, biologisk interesseområde, landskabeligt/geologisk beskyttelsesområde, større sammenhængende og uforstyrret landskabsområde.
Det ansøgte vil ikke medføre opførelse af bebyggelse, og det er vurderet, at ridebanen ikke vil være i konflikt med ovennævnte beskyttelser og interesser.

Da ridebanen vil ligge langt fra naboer, er der ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00