Ikke miljøvurderingspligt Morud ved Åbakkevej

29.05.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at byggemodning af boligområde i Morud ved Åbakkevej, med tilhørende vandløbsrestaurering, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Udstykningen er beliggende på Åbakkevej 6 og 8, 5462 Morud. Matr.nr. 6a, 8r, 13, Morud By, Vigerslev.

Åbning af vandløb sker på: matr. nr. 2u og 2a, Langesø Hgd., Vigerslev

Projektet omfatter byggemodning af boligområde i Morud ved Åbakkevej, med åbning af vandløb fra området.

Du kan læse afgørelsen her:


Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk.

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Yderligere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 26. juni 2020.