Høringsvar vedr. ansøgning om tilskud til privat skovrejsning på matr. nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

28.05.2020

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Naturplant om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

Nordfyns Kommune har modtaget en anmodning fra Naturplant om at udføre en kommunehøring for et skovrejsningsprojekt på matr.nr. 1g Jerstrup Hgd., Grindløse.

Kommunen har vurderet i forhold til nedenstående punkter:

  • Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder, vandløb og søer.
  • Fredede fortidsminder.
  • Beskyttede sten- og jorddiger, jf. museumsloven § 29a.
  • Vandløbsloven.
  • Områdeudpegningen – er projektet beliggende i et område, der er udpeget som negativområde med hensyn til skovrejsning?
  • Område med særlige drikkevandsinteresser eller vandindvindingsoplande for almene vandforsyninger.
  • Fredninger.
  • Internationale naturbeskyttelsesområder.

Det er kommunens vurdering, at det ønskede skovrejsning ikke er i strid med eller har en negativ påvirkning på ovenstående punkter.

Kommunen foretaget en screening af projektet i forhold til VVM-reglerne på baggrund af tilsendt ansøgnings materiale. Det Kommunens vurdering, at projektet ikke kræver en VVM-redegørelse. Afgørelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside d. 29. maj 2020

Kommunen bemærker, at det i forbindelse med skovrejsningsprojektet skal sikres, at der ikke ødelægges dræn, der bidrager til afvandingen på naboejendomme. I tilfælde af at der er dræn på arealet kan disse lægges i lukkede PVC-rør eller ledningstrækningen kan friholdes fra beplantning (fx ved anlæg af stikveje).