Landzonetilladelse - Lindøhoved, Bogense

08.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny toiletbygning

Landzonetilladelse til opførelse af toiletbygning på Lindøhoved, 5400 Bogense


Der gives hermed tilladelse til at opføre en offentlig toiletbygning på ca. 10 m² som ansøgt på matr.nr. 7000k Jersore By, Klinte. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 8. juni 2020.

Ansøgningen

Nordfyn Kommune ønsker at opføre en offentlig toiletbygning på matr.nr. 7000k Jersore By, Klinte nær stranden, hvor vadeturene til Æbelø starter.

Toiletbygningen opføres i træ og beklædes med grå fibercement på siderne og tagpap på taget. Den bliver 3 m bred, og taghældningen bliver 35°. 

Bygningen bliver handicapvenlig og placeres for enden af vejen Lindøhoved, hvor der i dag står et primitivt toilet. Den skal betjene de 30-40.000 årligt besøgende til og fra Æbelø.

Begrundelse for afgørelsen

Der er tale om udskiftning af et eksisterende mobilt toilet med en ny toiletbygning, som placeres samme sted, og som er frit tilgængelig for områdets besøgende. 

Kystdirektoratet har d. 3. juni 2020 meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til toiletbygningen. De har vurderet, at der er tale om et beskeden anlæg, som ikke vil påvirke kystlandskabet nævneværdigt. De ha samtidig vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke det nærtvedliggende Natura 2000-område væsentligt.

Nordfyn Kommune vurderer også, at det ansøgte ikke vil påvirke det omkringliggende landskab væsentligt, og giver derfor landzonetilladelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00