Landzonetilladelse - Klaus Berntsensvej 36, Søndersø

04.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af kompressorstation

Landzonetilladelse til udvidelse af kompressorstation på Klaus Berntsensvej 36, Særslev, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til udvidelse af kompressorstationen på matr.nr. 9y Særslev By, Særslev med en ekstra kompressorenhed med tilhørende køler, måler og el-udstyr samt til etablering af en ny støjvæg som ansøgt. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 4. juni 2020.

Ansøgningen

NIRAS har på vegne af Evida søgt om tilladelse til udvidelse af den eksisterende kompressorstation i syd-vestlig retning på matr.nr. 9y Særslev By, Særslev.

I forbindelse med produktionsforøgelse af bionaturgas fra Nature Energy Nordfyn er der behov for at udvide det eksisterende kompressoranlæg til større kapacitet. Udvidelsen vil bestå af en ekstra kompressorenhed med tilhørende køler, måler og el-udstyr. På nuværende tidspunkt er der 2 kompressorer på hver 1.160 Nm³/h, som efter produktionsudvidelsen vil være i drift i store perioder af året, og der er derfor behov for at opsætte en ny kompressor på 3.500 Mn³/h for at kunne modtage den ekstra mængde bionaturgas. Når den nye enhed kører, vil de 2 andre ikke køre og omvendt.

Der vil desuden bliver etableret en ny støjvæg med en højde på 3,5 m, som afskærmer det samlede anlæg mod nord, øst og syd. Den nye støjvæg placeres i en afstand af 4 m fra vejskel i stedet for den nuværende støjvæg, som fjernes. Støjvæggen etableres med trælameller at lærketræ med afstand mellem plankelamellerne. Den indbyggede aluminiumskassette er fyldt med mineraluld, hvor aluminiumspladen er perforeret, hvilket har en af de højeste lydabsorptionsniveauer, man kan få for støjvægge.
Der er udført støjberegning på det samlede anlæg med en støjvæg på 3,5 meter, som dokumenterer overholdelse af støjgrænserne.

Naboorientering

Nordfyns Kommune har foretaget naboorientering om udvidelsen af kompressorstationen. 
Vi har modtaget bemærkninger fra en nabo, der er bekymret for støjbelastningen fra anlægget, og det er blevet påpeget, at der også bør regnes støj til beboelsen på 1. sal af Klaus Berntsensvej 41. Ansøger har efterfølgende fremsendt en revideret støjberegning, hvor der er indarbejdet et ekstra beregningspunkt på 1. sal af Klaus Berntsensvej 41.

Begrundelse for afgørelsen

Miljøstyrelsen har foretaget en screening af projektet og vurderet, at det ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Miljøstyrelsen har foretaget høring af mulige parter, uden der er kommet bemærk-ninger.

Nordfyns Kommune har vurderet, at støjgrænserne skal fastsættes ud fra en konkret vurdering, og at i det aktuelle tilfælde vil kommunen tage udgangspunkt i, at boligerne i udkanten af Særslev skal beskyttes tilsvarende et boligområde i forhold til den aktuelle aktivitet. Det er vurderet, at grænseværdierne for boligområder kan overhol-des i de nærliggende områder.

I begrundelsen for tilladelsen til den nuværende kompressorstationen blev det vurderet, at eksisterende beplantning på de to nærmeste naboejendomme Klaus Berntsensvej 41 og 35 ville skærme for udsynet til kompressorstationen især i den periode af året, hvor der er blade på træer og buske, og man opholder sig ude. 
Beplantningerne er stadig eksisterende, og det vurderes, at den også vil skærme for udvidelsen af kompressorstationen. 
Den nye støjvæg har desuden en karakter og et udtryk, der i farver og materiale passer ind i det omgivende landskab.

På baggrund af ovenstående er det vurderet, at der kan meddeles landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse af kompresserstationen.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig inte-resse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00