Landzonetilladelse - Branebjerg 1, Søndersø

30.06.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af bygningsparcel

Landzonetilladelse til udstykning af bebyggelsen på Branebjerg 1, Gamby, 5471 Søndersø 


Vi giver hermed tilladelse til at udstykke bebyggelsen på matr.nr. 12e Gamby By, Hårslev med et areal på 3.700 m². Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 30. juni 2020.

Ansøgningen

LIFA A/S har på dine vegne søgt om tilladelse til at udstykke bebyggelsen på matr.nr. 12a Gamby By, Hårslev beliggende Branebjerg 1.

Bygningsparcellen ligger inden for den sammenhængende landsby Gamby. Boligen på parcellen er opført som aftægtsbolig. Da der ikke længere er et behov for boligen som aftægts- eller medhjælperbolig, ønskes den udstykket.

Begrundelse for afgørelsen

På ejendommen Branebjerg 21 er der 3 bygningssæt. Efter udstykning af den tidligere aftægtsbolig vil der stadig være en bolig ud over den, som ejeren bebor, og det er vurderet, at udstykning af den tidligere aftægtsbolig ikke vil være i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonetilladelser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00