Høring af Lokalplanforslag 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø

16.06.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Lokalplan 2019-6, Mindre boligområde ved Kirkevænget i Søndersø, i offentlig høring

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet for at udvikle et nyt boligområde i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 7.700 m², og lokalplanen muliggør tæt-lav boligbebyggelse i et harmonisk boligområde, der tilpasses områdets terræn og placering ud mod det åbne land.

Lokalplanen overholder kommuneplanen og planrammens specifikke bestemmelser. Planramme B06 fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 30, maksimal etageantal på 1,5 og en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter.

Med en placering nær Søndersø Kirke er området omfattet af kirkebyggelinje og kirkeomgivelser (nær og fjern), og der har derfor været en dialog med Stiftsøvrigheden i Fyens Stift i forbindelse med lokalplanlægningen. Lokalplanen muliggør ikke bebyggelse højere end 6,5 m, og den fremtidige bebyggelse vil ikke genere indsigten til kirken.

Se Forslag til Lokalplan 2019-6 


Offentlig høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 16. juni til den 21. juli 2020. På grund af sommerferien er høringsperioden udvidet fra 4 uger til 5 uger. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til forslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk , mærket ”Lokalplan 2019-6”, senest den 21. juli 2020.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil, lokalplanen er endeligt vedtaget, dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslaget

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Behandling af dine personoplysninger
Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager ikke automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garantere for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, på tlf.: 3058 6203.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00