Fornyelse af vandindvindingstilladelse, Limkilde 21

01.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 2M, Langesø Hgd., Vigerslev beliggende Limkilde 21, Langesø, 5462 Morud

Adresse: Limkilde 21, Langesø, 5462 Morud.

Projekt: Fornyelse af vandindvindingstilladelse til vanding og husholdning.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.