Landzonetilladelse - Nyhave 9, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af padeltennisbane

Landzonetilladelse til opførelse af padeltennisbane på Nyhave 9, 5400 Bogen-se


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en 300 m² stor padeltennisbane til privat brug og uden belysning på matr.nr. 2b Skåstrup By, Ore. Tilladelsen gives efter Planlovens § 35, og den gives på betingelse af, at beplantningen langs ejendom-mens skel bibeholdes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af banen må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. juli 2020.

Ansøgningen

Scanlux har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre en padeltennisbane på ejendommen matr.nr. 2a Skåstrup By, Ore beliggende Nyhave 9, Bogense.

Arealet, hvor banen placeres, bliver 11 x 21 m, men selve banens grundareal bliver 10 x 20 m. Banen omkranses af et hegn, som er 4m højt i banens ender og 3m højt på banens langsider. Banen placeres 11 m sydøst for swimmingpoolen, som placeres syd for den nye boligs østfløj. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en beboelsesejendom på 13.260 m², som ligger i det åbne land lidt øst for sommerhusområdet Skåstrup Strand.  

Den ligger i større sammenhængende landskabsområde og inden for kystnærheds-zonen samt 300 m skovbyggelinje. Langs ejendommens sydlige skel samt en lang strækning af det vestlige skel er der høje træer, og langs det østlige skel ud mod 
vejen Nyhave er der et beplantningsbælte på ca. 3 m.

Der er tidligere på året givet landzone- og byggetilladelse til opførelse af en ny 4,9 m høj helårsbebyggelse på 398 m². Padelbanens hegn bliver max. 4 m højt, og det vurderes, at den ikke tilsidesætter hensynet til jordbrugserhvervet eller til de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00