Landzonetilladelse - Middelfartvej 28, Bogense

06.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny sognegård

Landzonetilladelse til opførelse af ny sognegård på Middelfartvej 28, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af en ny sognegård på 200 m² på matr.nr. 5e Kærby By, Skovby beliggende Middelfartvej 28, Bogense. Tilladelsen gives efter Planlovens § 35 og under forudsætning af, at fredningsnævnet meddeler tilladelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet tilladelse fra Fredningsnævnet samt byggetilladelse fra Nordfyns Kommune.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. juli 2020.

Ansøgningen

Huscompagniet har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre en ny sognegård på matr.nr. 5e Kærby By, Skovby beliggende Middelfartvej 28, Bogense.

Huset, som bliver 200 m², erstatter det eksisterende enfamiliehus m.m. som rives ned. Huset opføres med høj rejsning og bliver ca. 8 m højt. Det placeres cirka samme sted som den nuværende bebyggelse.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse.
Da ejendommen er omfattet af kirkeomgivelsesfredning for Skovby Kirke, betinges landzonetilladelsen af, at Fredningsnævnet meddeler tilladelse til det ansøgte.

Ejendommen er ikke omfattet af landskabelige beskyttelser eller anden form for beskyttelse, og da sognegården erstatter den tidligere bebyggelse, vurderes det, at der kan gives landzonetilladelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00