Landzonetilladelse - Holmevej 32, Søndersø

14.07.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og garage

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 153 m² m. integreret overdækket terrasse på 12 m² samt garage på maks. 150 m²


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på 153 m² m. integreret overdækket terrasse på 12 m² samt garage på maks. 150 m² på matr.nr. 21d, Søndersø By, Søndersø.

Tilladelsen gives på betingelse af, at det nuværende enfamiliehus fjernes, eller at boligen nedlægges senest, når det nye enfamiliehus er klar til indflytning. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 14. juli 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på 153 m², en overdækket terrasse samt en garage på maks. 150 m² på matr.nr. 21d, Søndersø By, Søndersø.

Ejendommens nuværende enfamiliehus på 88 m² agtes nedrevet, dog ønskes det bevaret til opbevaring af byggematerialer, indtil den nye garage er opført. Boligen nedlægges senest, når det nye enfamiliehus er klar til indflytning. 

Det nye enfamiliehus opføres i blankt murværk med betontagsten. Huset er ansøgt med en højde på ca. 5 m, og må maks. opføres med en højde på 8,5 m.  Garagen, der placeres vest for enfamiliehuset, agtes opført i lignende byggematerialer som enfamiliehuset. 
Garage placeres ca. 7,5 m øst for det eksisterende enfamiliehus, og det nyt hus placeres ca. 4 m øst for garagen. Terrænet, hvor enfamiliehuset og garagen opføres, ønskes hævet til kote 20,8 for at fremtidssikre byggeriet mod vand. 

Begrundelse for afgørelsen

Da ejendommen er beliggende i landzone, forudsætter opførelsen af det nye hus en landzonetilladelse. 

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet huset opføres som erstatning for det oprindelige enfamiliehus, og det er derfor også vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Leah Victoria Martin
Bygge- og landzonesagsbehandler

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00