Ikke-miljøvurderingspligt på etableringen af Catena Security IVS på Almindevej i Bogense

01.07.2020

Nordfyns kommune meddeler hermed afgørelse om, at etableringen og driften af virksomheden Catena Sceurity IVS på Almindevej 3, 5400 Bogense ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Virksomheden vil støbe med zink, aluminium og plast med mængder mindre end 1 ton/dag.

Derudover vil der ske metalforarbejdning af aluminium og zink samt produktion af egne støbeforme i sortstål.

Du kan læse afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk.

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Yderligere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. senest den 29. juli 2020.