Høring af Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplanforslag 2020-6, Boligområde ved Stenløkkevej

01.07.2020

Nordfyns Kommunalbestyrelse har d. 30. juni 2020 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring

Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen

Kommunen oplever stor efterspørgsel på byggegrunde i Otterup og for at kunne følge med den positive udvikling planlægges der nu for et helt nyt boligområde ved Stenløkkevej i den vestlige del af Otterup. 

Det nye plangrundlag skal muliggøre både parcelhuse og rækkehuse i et attraktivt boligområde med fokus på værdiskabende klimasikring. Der lægges i lokalplanen vægt på udstykningens mere åbne og grønne karakter, der synliggøres dels ved et bredere vejudlæg med vejtræer og synlig regnvandshåndtering. Dels ved bestemmelser om en grøn og rekreativ udformning af regnvandsbassinet, nem adgang til grønne områder og krav om grønne hegn i skel. 

Lokalplanområdet støder op til Kærlighedsstien mod sydøst, og et af planens formål er at sikre Kærlighedsstiens særpræg bevaret.

Se Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 
Se Forslag til lokalplan 2020-6

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 8 uger, fra den 1. juli til den 26. august 2020. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til forslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk, mærket ”Kommuneplantillæg nr. 16” eller ”Lokalplan 2020-6”, senest den 26. august 2020.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen er udløbet kan Kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslagene iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at ikke er væsentlige naturmæssige, geologiske eller landskabelige udpegninger, der strider mod lokalplanen. Der er tale om en naturlig udvidelse af den eksisterende bebyggelse i Otterup, og ved bestemmelser, sikres det, at boligområdet passer ind i området og påvirker det omkringliggende landskab mindst muligt. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslagene. Miljøscreeningen er vedlagt planforslagene som bilag.

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene

De to planforslag kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00