Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020-1 Nyt boligområde ved Stenløkkevej, Otterup

01.07.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 30. juni 2020 besluttet, at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Formålet med tillægget til spildevandplanen

Tillægget til spildevandsplanen optager en ny udstykning med boligområde ved Stenløkkevej i den vestlige del af Otterup i kloakopland.

Området planlægges separatkloakeret med afledning af spildevandet til Otterup renseanlæg og udledning af tag- og overfladevand til brorenden efter rensnings og neddrosling i regnvandsbassin. VandCenter Syd A/S skal forsyne området.

Se forslag til spildevandsplan: Forslag til spildevandsplan 2020-1

Se eventuelt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde den 30. juni 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik – Dagsordener og referater – PolWeb dagsordenssystem.

Offentlig høring

Forslaget er i offentlig høring i 8 uger, fra den 1. juli til den 26. august 2020. I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Høringskommentarer skal mærkes ”Tillæg til spildevandsplan 2020-1” og sendes til Nordfyns kommune, natur og Miljø, Østergade 23, 5400 Bogense, eller via mail: rnn@nordfynskommune.dk. Høringskommentarer skal være modtaget ved kommunen senest 26. august 2020.

Miljøvurdering

Kommunen afgør samtidig og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Begrundelsen er, at tillægget alene indeholder mindre ændringer til kommunens spildevandsplan 2017 og at ændringerne ikke vurderes at få negativ indvirkning på miljøet. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 29. juli 2020.

Screeningen og afgørelsen er vedlagt som bilag til Forslag til spildevandsplan 2020-1.

Klagemulighed

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.