Ikke miljøvurderingspligt for ny cykelsti mellem Bredbjerg og Morud

31.07.2020

Nordfyns Kommune meddeler hermed afgørelse om, at den nye cykelsti mellem Bredbjerg og Morud, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Projektet berører følgende matrikler:

  • 7000a i ejerlavet Langesø Hgd., Vigerslev, 7000a i ejerlavet Birkegård, Vigerslev og 7000a og 7000d i ejerlavet Bredbjerg By, Vigerslev (vejmatrikler)
  • 1f, 1g, 1h, 1a, 3i, 3a, 3b, 3g, 3f, 3c og 3h i ejerlavet Morud By, Vigerslev.
  • 2ag og 2af i ejerlavet Langesø Hgd., Vigerslev.
  • 1a i ejerlavet Birkegård, Vigerslev.
  • 8c i ejerlavet Bredbjerg By, Vigerslev.

Du kan læse afgørelsen her:

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk.

Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Yderligere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 28. august 2020.