Fornyelse af vandindvindingstilladelse Huggetvej 63

22.01.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 95b Bogense Markjorde beliggende Huggetvej 63, Gungerne, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune

Adresse: Huggetvej 63, Gungerne, 5400 Bogense

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen