Fornyelse af vandindvindingstilladelse Agernæsvej 39

22.01.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 6a m.fl., Agernæs By, Krogsbølle beliggende Agernæsvej 39, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune.

Adresse: Agernæsvej 39, 5450 Otterup

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen