Landzonetilladelse - Pedersmindevej 40, Skamby

29.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af butik og lager 

Landzonetilladelse til indretning af butik og lager på Pedersmindevej 40, 5485 Skamby


Vi giver hermed tilladelse til at indrette butik og lager på i alt 449 m² som ansøgt i tidligere landbrugsbygninger på matr.nr. 7a Stensby By, Skamby. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

indretningen må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 29. januar 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at indrette butik og lager i to tidligere landbrugsbygninger på din ejendom matr.nr. 7a Stensby By, Skamby.

Butikken og et mindre kontor indrettes i en tidligere lade på 300 m², og i et tidligere kølerum på 149 m² indrettes der indgangsparti og kasseområde samt lager. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom med overflødiggjorte landbrugsbygninger. I henhold til Planloven kan der indrettes butik på max. 250 m² i en overflødiggjort landbrugsbygning, men da den ønskede butik bliver over 250 m², kræver det ansøgte landzonetilladelse.

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet det indrettes inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Det er samtidig vurderet, at naboori-entering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00