Landzonetilladelse - Marbækvej 6, Otterup

09.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ridebane

Landzonetilladelse til etablering af ridebane på Marbækvej 6, Hjadstrup, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til etablering af en 20 x 60 m stor ridebane til privat brug som ansøgt på matr.nr. 12a Hjadstrup By, Hjadstrup beliggende Marbækvej 6, Otte-rup. Der må ikke opstilles lysmaster på/ved ridebanen. 
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 9. januar 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at etablere en ridebane på 20 x 60 m på matr.nr. 12a Hjadstrup By, Hjadstrup, som er en del af din landbrugsejendom.

Ridebanen placeres umiddelbart vest for den eksisterende halmlade, som ligger langs med ejendommens sydlige skel. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i udkanten af landsbyen Hjadstrup. Ridebanen placeres på et areal, hvor der mod nord og vest er tæt levende hegn, mod øst er ejendommens bebyggelse, og mod syd er der åben mark.

Det er vurderet, at ridebanen ikke vil påvirke det omkringliggende landskab eller være til gene for naboer. Der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00