Landzonetilladelse - Labøllevej 21, Søndersø

14.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt læskur

Landzonetilladelse til nyt læskur på Labøllevej 21, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til allerede nyt læskur på 35 m² på matr.nr. 2e Labøllegård, Hårslev beliggende Labøllevej 21, 5471 Søndersø. Læskuret skal placeres mindst 15 m fra søen og mindst 30 m fra øvrige naboskel. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Opførelse af læskuret kræver byggetilladelse, hvilket der skal søges om elektronisk via Byg og Miljø -  https://www.bygogmiljoe.dk/?myndighed=k480.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 14. januar 2020.

Ansøgningen

Nordfyns Kommune har i foråret 2019 været på tilsyn på din ejendom. I den forbin-delse blev det konstateret, at der var opført et læskur til dyr, som var for tæt på naboskel og søen syd for. Der blev efterfølgende den 23. maj 2019 givet dispensation iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen til opførelse af et nyt læskur med en afstand på mindst 15 m til søen samt mindst 30 m til øvrige naboskel.

Der er efterfølgende opført et nyt læskur på 35 m², som overholder ovennævnte afstandskrav til sø og naboskel. 
Du er blevet gjort opmærksom på, at læskuret kræver landzonetilladelse, og du har den 23. november 2019 søgt om landzonetilladelse til skuret på 35 m² på matr.nr. 2e Labøllegård, Hårslev. Skuret skal anvendes til læ for jeres kvæg. 

Begrundelse for afgørelsen

Tilladelse til læskuret gives på baggrund af samme vurdering som ved dispensationen af 23. maj 2019. 
Ændring af det gamle læskur til shelter kan ikke meddeles. Det er opført uden land-zonetilladelse, og afstanden til ejendommens oprindelige byggefelt er for stor til at kunne meddele landzonetilladelse. Afstanden må normalt ikke være mere end ca. 20 m fra ejendommens samlede bebyggelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du kla-ger via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00