Landzonetilladelse - Egeløkkevej 46, Otterup

22.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til nyt énfamiliehus med garage

Landzonetilladelse til nyt énfamiliehus med garage og overdækkede terrasser på Egeløkkevej 46, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af nyt énfamiliehus med garage og overdækkede terrasser på i alt 481 m² på matr.nr. 1bq Nislevgård Hgd., Otterup beliggende Egeløkkevej 46, Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 22. januar 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus i ét plan med integreret garage og terrasser på ejendommen matr.nr. 1bq Nislevgård Hgd., Otterup.
Boligarealet bliver 258 m², garagen bliver 176 m² og de to overdækkede terrasser bliver ialt 47 m². 

Den ansøgte bebyggelse opføres umiddelbart syd for den nuværende bebyggelse på 305 m², som skal rives ned for senere at give plads til en ny hal med tømrerværksted. 

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom i landzone, hvor der i dag er tømrer-virksomhed. 

Ejendommen er ikke omfattet af nogen form for beskyttelsesområder eller –linjer.
Det ansøgte opføres i stedet for ejendommens nuværende bebyggelse, og det er vurderet, at det ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hen-synet bag planlovens landzonebestemmelser.

Det er samtidig vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00