Landzonetilladelse - Dyssevænget 17, Otterup

17.01.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af byggegrund

Landzonetilladelse til udstykning af byggegrund på Dyssevænget 17, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til at udstykke en byggegrund på 6.050 m² fra matr.nr. 40a Hasmark By, Norup til opførelse af nyt énfamiliehus. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af nyt énfamiliehus forudsætter landzonetilladelse og byggetilladelse. Der skal hurtigst muligt fremsendes en landzoneansøgning med et konkret projekt om opførelse af nyt hus.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 17. januar 2020.

Ansøgningen

Du har tidligere søgt om tilladelse til at udstykke en byggegrund på 5.000 m² fra matr.nr. 40a Hasmark By, Norup med henblik på salg af grunden til opførelse af et nyt énfamiliehus. 

Geopartner har efterfølgende på baggrund af købers ønske forespurgt, om der kan udstykkes en grund på 6.50 m² i stedet for. Begrundelsen er, at køber ønsker, at en trærække mod øst kommer til at tilhøre den udstykkede grund. Skellet rykkes derfor lidt mod øst i forhold til det oprindeligt tænkte.

Begrundelse for afgørelsen

Det er vurderet, at udstykning af den ændrede grundstørrelse forudsætter en ny landzonetilladelse, og at ændringen ikke vil få betydning for landskabet eller naboer.
Der meddeles derfor landzonetilladelse til den nye grundstørrelse.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00