Høring af Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplanforslag 2019-16, Bogense Kyst

30.01.2020

Nordfyns Kommune fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 2019-16, Bogense Kyst i offentlig høring i 4 uger

Formålet med Kommuneplantillægget og lokalplanen

Kommuneplantillægget og Lokalplanens formål er at muliggøre, at områdets bygninger og især hovedbygningen kan udnyttes i et mere anvendeligt formål.

Eksisterende ferieboliger kan forsat anvendes til ferieboliger. De får dog mulighed for at få status som helårsboliger.

Hovedbygningen kan omdannes til ferieboliger eller helårsboliger iht. gældende lovkrav.

Inden for området kan det etableres en ny fritliggende bolig.

For at sikre et godt byggeri samlet set, skal de eksisterende ferieboliger og hotellejligheder inden for samme bygning ændre status fra feriebolig til helårsbolig på samme tidspunkt.

Området er i dag omfattet af Kommuneplanramme E1 og del af R1 samt Lokalplan 2-118, der blandt andet udlægger området til hoteldrift med tilhørende hotellejligheder og ferieboliger, uden mulighed for helårsbeboelse. Det har dog efter mange år vist sig umuligt at opretholde hoteldriften, særligt da de fleste af lejlighederne er solgt fra til private ferieboliger (en mulighed der kom med den reviderede lokalplan i 2001).

Se Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10
Se Forslag til Lokalplan 2019-16 Bogense Kyst
Se eventuelt referat fra Kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2020 på kommunens hjemmeside under fanebladet Politik - Dagsordener og referater - PolWeb dagsordensystem.

Offentlig høring

Planforslagene er i offentlig høring i 4 uger, fra den 30. januar 2020 til den 27. februar 2020. I denne periode har alle mulighed for at komme med indsigelser eller ændringsforslag.

Indsigelser og ændringsforslag til forslagene skal sendes til Nordfyns Kommune, Østergade 23, 5400 Bogense eller via mail til: plan@nordfynskommune.dk , mærket ”kommuneplantillæg nr. 10” eller ”Lokalplan 2019-16”, senest den 27. februar 2020.

Behandling af dine personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelige.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke garanteret for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Ønsker du at vide mere, kan du ringe til Planafdelingen, på tlf.: 3058 6203.

Retsvirkninger

Når lokalplanforslaget er offentliggjort må ejendomme inden for planområdet ikke bebygges eller i øvrigt benyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af indholdet af den endelige lokalplan.

De midlertidige retsvirkninger er gældende indtil lokalplanen er endeligt vedtaget. Dog højst et år efter lokalplanforslaget er offentliggjort.

Når høringsfristen er udløbet kan Kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger tillade en udnyttelse i overensstemmelse med lokalplanforslaget. 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planforslagene

De to planforslag kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 
Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00