Høring af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2019-1 boligområde Åbakkevej, Morud

10.01.2020

Kommunalbestyrelsen har d. 19. december 2019 besluttet at sende forslag til tillæg til spildevandsplan nr. 2019-1 i offentlig høring.

Formålet med tillægget til spildevandsplanen

Forslaget optager udstykningen Åbakkevej i Morud i kloakopland. Kloakoplandet omfatter området defineret i lokalplan nr. 2019-1, Boligområde ved Åbakkevej i Morud.

Området planlægges separatkloakeret med afledning af spildevandet til Søndersø renseanlæg og udledning af tag- og overfladevand til Stavis Å efter rensning og neddrosling i regnvandsbassin. VandCenter Syd A/S skal forsyne området.

Offentlig høring

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen er i offentlig høring i 8 uger fra d. 10. januar 2020 til den 6. marts 2020.

Forslaget kan læses her.

I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Høringssvar skal, mærket "Tillæg til spildevandsplan 2019-1", skal sendes til Nordfyns Kommune, Natur og miljø, Østergade 23, 5400 Bogense eller via e-mail: rnn@nordfynskommune.dk senest den 6. marts 2020.

Miljøvurdering

Kommunen afgør samtidig og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Begrundelsen er, at tillægget alene indeholder mindre ændringer til kommunens spildevandsplan 2017 og at ændringerne ikke vurderes at få negativ indvirkning på miljøet. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 7. februar 2020.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.