Fornyelse af vandindvindingstilladelse på matr. nr. 27a, Hasmark By

06.02.2020

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding på matr. nr. 27a, Hasmark By, Norup, Nordfyns Kommune

Adresse: Matr. nr. 27a, Hasmark By, Norup, Nordfyns Kommune.

Projekt: Fornyelse af  vandindvindingstilladelse til vanding af gartneriafgrøder på friland.

Klagefrist: udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen