Landzonetilladelse - Strandvejen 240, Otterup

13.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af areal samt etablering af p-plads

Landzonetilladelse til udstykning af areal samt etablering af p-plads på Strandvejen 240, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til udstykning af et 3.162 m² stort areal samt etablering af p-plads på matr.nr. 16o Hasmark By, Norup beliggende Strandvej 240, Otterup.
Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 13. februar 2020.

Ansøgningen

Nordfyns Kommune har erhvervet et 3.162 m² stort areal fra matr.nr. 16o Hasmark By, Norup og søger om tilladelse til udstykning af arealet samt etablering af en of-fentlig parkeringsplads med ca. 65 båse.

Det erhvervede areal ligger lige syd for Kærvej/vest for Strandevejen lige over for Hasmark Strand Feriepark. Der etableres indkørsel til pladsen fra Strandvejen længst væk fra Kærvej. 

Parkeringspladsen ønskes etableret, fordi der er mangel på offentlig parkering ved Hasmark Strand, hvilket ofte forårsager uheldige trafikproblemer på stedet.

Begrundelse for afgørelsen

Det udstykkede areal er en lille del af en stor landbrugsejendom, og det er vurderet, at etablering af offentlig parkeringsplads på dette sted ikke tilsidesætter hensynet til jordbrugserhvervet eller til de landskabelige, naturmæssige og rekreative interesser. 

Der har været foretaget naboorientering, og den ene nabo har reageret men ikke negativt.
 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00