Landzonetilladelse - Stenløkkevej 42, Otterup

12.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal og opførelse af hængekøjehotel

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal samt opførelse af hængekøjehotel på Stenløkkevej 42, 5450 Otterup


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af et ca. 1.600 m² stort areal til spej-derformål samt opførelse af et hængekøjehotel på 55 m² på matr.nr. 1bc Nislevgård Hgd., Otterup. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen gælder så længe der er en brugsretsaftale med Nordfyns Kommune. Såfremt brugsretsaftalen ophører, skal de på arealet værende bygninger fjernes.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af hængekøjehotellet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 12. februar 2020.

Ansøgningen

Den 14. januar 2019 gav Nordfyns Kommune tilladelse til Det Danske Spejderkorps 1. Otterup Gruppe til ændret anvendelse af et areal på 3.000 m² til spejderformål på ejendommen Stenløkkevej 42. Der var forinden indgået lejeaftale vedr. arealet mel-lem spejderne og Nordfyns Kommune. Lejeaftalen løber indtil 1. november 2047.
Samtidig blev der lavet brugsretsaftale på et ca. 1.600 m² stort areal umiddelbart syd for det 3.000 m² store areal. 

Du har nu på vegne af DDS 1. Otterup Gruppe søgt om tilladelse til at opføre bl.a. et hængekøjehotel på det 1.600 m² store areal. Bygningen har udseende som en 8-kantet bålhytte med udvendig diameter på 8,8 m og en højde på 4,2 m. Den laves i træ og med tagpap shingels på taget.

Begrundelse for afgørelsen

Hængekøjehotellet bliver 55 m², og det kræver derfor landzonetilladelse. Da arealet på 1.600 m² nu ændrer anvendelse til spejderformål med bebyggelse, kræves der også landzonetilladelse til den ændrede anvendelse.

Det er vurderet, at det ansøgte ikke tilsidesætter hensynet til jordbrugserhvervet eller til de landskabelige og naturmæssige interesser.
Da der i forbindelse med landzonetilladelsen af 14. januar 2019 blev foretaget naboorientering uden negative reaktioner, er det vurderet, at en ny orientering ikke er nødvendig. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00