Landzonetilladelse - Nellerudgyden 14, Søndersø

06.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbolig, anneks og garage

Landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbolig, anneks og garage på Nellerudgyden 14, 5471 Søndersø


Vi giver hermed tilladelse til opførelse af ny helårsbolig på 303 m², anneks på 56 m² og garage på 86 m² på matr.nr. 7a Prisak, Hårslev beliggende Nellerudgyden 14, Søndersø. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 6. februar 2020.

Ansøgningen

Henrik Johansen, Arkitektladen har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre en ny helårsbolig, et anneks og en garage på jeres ejendom Nellerudgyden 14, Søndersø.  

Arealet af helårsboligen bliver 303 m², annekset bliver 56 m² og garagen bliver 86 m². Annekset og garagen bygges sammen. Alle bygningerne opføres i ét plan og med facader i brune mursten og træ, og tagbeklædning i sort tagpap.

Ejendommens tidligere bolig er revet ned, og der rives også en del af udhusbebyggelsen ned. Den nye helårsbolig opføres umiddelbart syd for den nuværende udhus-bebyggelse, og annekset/garagen opføres ca. 9 m nordøst for boligen.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 7 ha. Det meste af ejendommen er omfattet af fredskov. Bebyggelsen vil være omkranset af skov, men vil blive opført uden for fredskovsarealet.

I nærheden af bebyggelsen er der et mindre vandhul, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, men det er vurderet, at den nye bebyggelse ikke vil påvirke vandhullet negativt, da afstanden til vandhullet svarer til den afstand, de eksisterende bygninger har til vandhullet.

Den nye bebyggelse opføres som erstatning for en del tidligere og nuværende bebyggelse og i umiddelbar tilknytning til nuværende/tidligere bebyggelse.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, idet er vurderet, at bebyggelsen er tilpasset omgivelserne og ikke vil påvirke det omkringliggende landskab negativt.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00