Landzonetilladelse - Åbakkevej 8, 5462 Morud

07.02.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning og etablering af regnvandsbassin

Landzonetilladelse til udstykning af areal til etablering af regnvandsbassin på Åbakkevej


Vi giver hermed tilladelse til udstykning af matr.nr. 13 Morud By, Vigerslev på 5.166 m² samt etablering af del af regnvandsbassin. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 7. februar 2020.

Ansøgningen

I har søgt om tilladelse til at udstykke matr.nr. 13 Morud By, Vigerslev fra ejendom-men Åbakkevej 8, Morud. 

Arealet skal anvendes til grønt areal i forbindelse med det nye boligområde på Åbakkevej. Der vil blive etableret regnvandsbassin i den sydlige del af boligområdet, og dertil skal matr.nr. 13 også anvendes.

Begrundelse for afgørelsen
Matrikel 13 Morud By, Vigerslev er en del af en landbrugsejendom og har været an-vendt til markdrift. I det nye boligområde skal der etableres et regnvandsbassin. Det meste af bassinet etableres indenfor det lokalplanlagte område i byzone, men det vil brede sig ud på mat.nr. 13, som ikke er med i lokalplanen, og som ligger i landzone. Det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse.

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formå og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser.

Klagevejledning 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrun-det anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00