Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2019-13, Fionaparken

04.02.2020

Nordfyns Kommune har d. 4. februar 2020 vedtaget Lokalplan 2019-13, Fionaparken 

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed at muliggøre opførelse af boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse. Med planlægningen sikres det at området, herunder fællesarealer og bebyggelse, placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer og hinanden. Alle boliger planlægges udført som et-plan for på den måde at sikre de bedst mulige adgangsforhold. Boligerne får vejadgang fra Skovvej via ny anlagt privat fællesvej.

Planforslaget har været i offentlig høring fra d. 6. januar 2020 til d. 3. februar 2020. 

Se Lokalplan 2019-13 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at en ændring af byggemulighederne af arealet, som beskrevet i lokalplanen, ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen alene fastlægger anvendelse af et mindre område på lokalt plan. 

Miljøscreeningen har været i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget.

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Klagemulighed

Afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplanen kan, i forhold til de retlige forhold, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse og udløber derfor den 3. marts 2020.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Lokalplanen

Lokalplanen kan ses via ovenstående link, via www.plansystem.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Dette dokument opfylder desværre ikke kravene til tilgængelighed iht. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016. Har du behov for at få læst dokumentet højt, så kontakt teknisk@nordfynskommune.dk

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00