Landzonetilladelse til opførelse af nyt maskinhus/møddingshus

15.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af nyt maskinhus/møddingshus på matr. nr. 8a, Rue By, Vigerslev.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

(Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.)

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 15.12.2020.

Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til opførelse af nyt maskinhus/møddingshus på matr.nr. 8a, Rue By, Vigerslev. Maskinhus/møddingshus vil være på 59 m².

Begrundelse for afgørelsen

Maskinhuset/møddingshuset opføres tæt på eksisterende udbygninger og vurderes ikke at have negativ indvirkning på omgivelserne. 

I forbindelse med sagsbehandlingen har Nordfyns Kommune foretaget partshøring af de nærmeste naboer. Kommunen har modtaget bemærkninger fra en part. Bemærkningerne er indkommet inden for fristen. 

Parten ville gerne have uddybet, hvad overdækket mødding helt præcist betyder. Parten ville også gerne vide, om det er fuldstændig tillukket overdækning eller åbent via en form for åbninger og de dermed fortsat ville opleve at være plaget af fluer. 

Parten havde oplevet, at de fik langt færre fluer, da møddingen blev overdækket med presenning. Nordfyns Kommune valgte at kontakte parten pr. telefon og forklare, at møddingen skal være overdækket med presenning, men at ansøger har valgt at bygge tag over af andre grunde. Samtidig fik vi en snak om, at fluegener er et tilsynsanliggende. Det betyder, at hvis parten er plaget af fluer, så kan kommunen kontaktes, hvorefter vil kommer på tilsyn. 

Idet møddingen skal overdækkes med presenning, har parten ingen indvendinger til det ansøgte projekt.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.