Landzonetilladelse til opførelse af ny antennemast på 36 meter

11.12.2020

Der gives hermed tilladelse til opførelse af en 36 meter høj antennemast, som er ansøgt på matr.nr. 27a Hasmark By, Norup beliggende Hasmarkmosen 10, 5450.

Tilladelsen er givet efter Planlovens §35

Vilkår
Tilladelsen gives på vilkår af,
  • at antennemasten stilles til rådighed for andre antenneformål og operatører mod rimelig betaling,
  • at masten fjernes senest 1 år efter endt brug til det tilladte formål, 
  • at mast og tilhørende bygninger på jorden udføres i neutrale og ikke reflekterende farver,
  • at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Opførelse af masten må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 11. december 2020. 

Ansøgningen

KPR Towers A/S har på jeres vegne søgt om tilladelse til at opføre en 36 m høj mast på ejendommen matr.nr. 27a Hasmark By, Norup. 

Der er undersøgt muligheder for placeringen inden for det søgeområde, hvor masten skal placeres jf. dækningsforpligtigelserne fra Energistyrelsen. Der var tre mulige placeringer af masten. Ved den ene foreslåede placering ville masten være placeret for tæt på naboer, den anden foreslåede placering har lodsejeren frabedt sig, da han synes masten vil komme for tæt på bygningerne. 

Placeringen af masten er valgt ud fra, at den skal kunne opfylde dækningskravene fra Energistyrelsen. Masten placeres ved gavlenden i vestenden af maskinhuset/lager. Den ansøgte placering betyder at masten trækkes væk fra Norupvej og samtidig nærmeste naboer. 

Der er valgt en gittermast, hvorpå der opsættes panelantenner med tilhørende radiotekniske komponenter. Ved mastefoden sættes teknikkabine eller teknikskabe, og der trækkes kabler fra antennen i masten til udstyret på jorden. 

Masten bliver udført med en højde på 36 m, for at der kan opnås den nødvendige dækningsforpligtigelse. Masten er desuden forberedt til at indplacere andre mulige mastebrugere. Der er valgt en gittermast, idet det er vurderet, at en rørmast visuelt har et ”tungere” udtryk end en gittermast, som giver et mere ”luftigt” udtryk og ikke er så visuelt bastant.

Formål

Der er generelt god mobildækning i Danmark, men der er dog områder, hvor der lokalt kan opleves dårligere dækning end andre steder. Der blev i 2019 stillet dækningskrav i forbindelse med auktion over 700 MHz og 900 MHz og 2300 MHz frekvensbåndene. I auktionen forpligtede mobiloperatørerne sig hver især til en del af områderne. Energistyrelsen har udpeget disse dækningsforpligtede områder for at sikre bedre mobilbredbåndsdækning. Der kan ikke ændres på hvilke områder, der er omfattet af dækningskravene. 

Energistyrelsen har desuden fremsendt information til landets kommuner om krav til udrulning af mobil tale og mobilt bredbånd.

Planlovens landzonebestemmelser

Da ejendommen er placeret i landzone, er den omfattet af Planlovens bestemmelser. 

Kommunen skal vurdere det ansøgte i forhold til de hensyn, den skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensynet til landskab, natur, miljø og naboer. 

Kommunens bemærkning/vurderinger

Hasmarkmosen 10, 5450 Otterup er en landbrugsejendom med et samlet bygningsareal på i alt 5000 m2 (stuehus og div. Landbrugsbygninger), og grundes areal udgør ca. 50 ha. 

Ejendommen ligger ca. 3 km fra kysten og ligger dermed inden for kystnærhedszonen. Antennemasten forudsætter dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, idet ejendommen ligger indenfor 300 m skovbyggelinjen. Masten placeres 5 m nordvest for den eksisterende bebyggelse. Der er ikke foretaget høring af skovejeren. Vi har vurderet, at masten ikke vil få nogen negativ indflydelse på oplevelsen af skoven og skovbrynet det pågældende sted.  

I henhold til kommunens retningslinjer for opstillingen af antennemasten må masterne opstilles inden for kystnærhedszonen og område med landskabsinteresser, hvis der er et dokumentet behov, alternative placeringer er undersøgt, og der ikke er andre brugbare strukturer i nærområdet.

Der er et dokumenteret behov for opstillingen af en mast i området, og der er undersøgt alternative placeringer, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra dækningskravet kan opfyldes. 

Den ansøgte mast opføres i nær tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse. En mast vil imidlertid, på grund af sin højde, kunne ses både fra de nærmeste omgivelser og over større afstand. Mastens udformning er derfor også indgået i vurderingen, og det er vurderet, at en gittermast vil virke mest transparent og dermed mindst synlig i landskabet. 

Det er kommunens vurdering, at de omkringboende ikke påvirkes negativt af masten og masten er placeret langt fra nærmeste nabo. Der er derfor ikke fortaget naboorientering eller partshøring. 

Afgørelsen

Kommunen vurderer samlet set, at tilladelsen ikke tilsidesætter hensyn, som skal varetages ved landzoneadministrationen, herunder landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige, miljømæssige eller andre samfundsmæssige hensyn som f.eks. nabohensyn. 

Der er samtidig lagt vægt på, 
  • at masten opføres i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse,
  • at alternative placeringer vurderes at være undersøgt i tilstrækkelig grad, og der ikke er fundet en anden placering med den ønskede dækning, 
  • at opførelse af masten ikke medfører tilsidesættelse af landskabelige interesser i større grad, og 
  • at kommunen vil fremme den bedst mulige adgang til digitale netværk for borgere, virksomheder og turister i hele kommunen. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.