Landzonetilladelse til eksisterende ridebane og round pen

15.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til eksisterende ridebane samt eksisterende round pen på matr. nr. 8a, Rue By, Vigerslev beliggende Rue Hed 9, 5462 Morud.

Tilladelsen er givet efter Planlovens §35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 15.12.2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til en eksisterende 20 x 40 m² ridebane på matr. nr. 8a, Rue By, Vigerslev samt en round pen. Ridebanen er ikke oplyst. Terrænet var tidligere græstørv, der nu er fjernet. Bunden er lerjord med fiberdug, herpå 10 cm lersand og 5 cm stenmel.  

Begrundelse for afgørelsen

Det er vurderet, at ridebane og round pen ikke har nævneværdig indflydelse på oplevelsen af det omkringliggende landskab. Naboerne har ikke haft bemærkninger til hverken ridebane eller round pen.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Nedenstående kortudsnit viser ridebane og round pen i omgivelserne:

Ridebane og round pen