Landzonetilladelse til opførelse af bygning indeholdende hestestald, carport og overdækket areal

17.12.2020

Nordfyns Kommune giver hermed tilladelse til opførelse af bygning på 210 m² indeholdende hestestald, carport og overdækket areal på matr.nr. 4b, Ejlskov By, Hårslev.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 17. december 2020.

Ansøgningen

Der er søgt om tilladelse til opførelse af bygning på 210 m² indeholdende hestestald, carport og overdækket areal på matr.nr. 5p, Ejlskov Hede 25, 5471 Søndersø.

Bygningen opføres med facadebeklædning i en kombination af ståltrapezplader og fibercementplader i sort/antracit. Tagbeklædning udføres af antracitfarvede eternitplader.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er beliggende i det åbne land, og da den ligger i landzone, forudsætter opførelse af bygningen landzonetilladelse.

Det er vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, og det er vurderet, at en naboorientering ikke har været nødvendig, idet bygningen er placeret i en efter bygningsreglementet lovlig afstand til skel.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.