Landzonetilladelse - Møllemarksvej 35, Bogense

17.04.2020

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af rundbuehal

Landzonetilladelse til opførelse af rundbuehal på Møllemarksvej 35, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til at opføre en 60 m² stor rundbuehal som ansøgt på matr.nr. 3b Ørbæk By, Ore. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 17. april 2020.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til at opføre en 60 m² stor rundbuehal på jeres ejendom matr.nr. 3b Ørbæk By, Ore.

Hallen skal opføres som erstatning for et maskinhus på 132 m², som rives ned i forbindelse med udvidelse af boligen.  

Hallen areal bliver 5 x 12 m, og den bliver ca. 3,25 m høj, Den placeres ca. 10 m sydvest for den blivende ladebygning på 184 m². Den skal bruges til opbevaring af diverse køretøjer m.m., som anvendes til pasning af ejendommens arealer.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en beboelsesejendom på ca. 1,6 ha. Den er ikke omfattet af landskabsbeskyttelsesområder eller anden beskyttelse. Det er vurderet, at hallen ikke vil virke dominerende i landskabet eller være til gene for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00