Endelig vedtagelse af "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

15.04.2020

Nordfyns Koimmune har den 15. april 2020 vedtaget "Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund"

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet med det formål at ophæve en mindre del af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund, da planlægningen i dette område ikke længere er nødvendig. 

Arealet der ønskes ophævet, er ca. 26 ha stort og placeret i den nordøstlige del af matr. 2a, Harritslevgård Hgd., Skovby i landzone. Arealet har aldrig været benyttet til golfbane, men alene været anvendt til landbrugsdrift. 

Lokalplan 3-130 vil fortsat være gældende for den resterende del af området.

Se lokalplanen: ”Delvis ophævelse af Lokalplan 3-130, Golfbane ved Kristianslund” 

Retsvirkninger

Samtidig med denne annoncering træder følgende retsvirkninger i kraft: Inden for lokalplanens område må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der kan meddeles dispensation efter reglerne i planlovens § 19.

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af planforslaget iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Denne vurdering begrundes med, at ophævelse af planen udelukkende har betydning for anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Den fremadrettede anvendelse af arealet ændres ikke, men fortsætter sin anvendelse til landbrugsdrift som hidtil. Planændringen vurderes i praksis kun at være af administrativ karakter, og forårsager ingen væsentlig indvirkning på miljøet. 

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med planforslaget. Miljøscreeningen er vedlagt lokalplanen som bilag. 

Klagemulighed

Kommunens afgørelse om endelig vedtagelse af lokalplanen kan påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra datoen for denne annoncering.

Du klager via Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nordfyns Kommune. Hvis Nordfyns Kommune fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet vil afvise din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune. Vi videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til hvorvidt du kan fritages. Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen. 

Lokalplanen

Planforslaget kan ses via ovenstående link, via www.plandata.dk eller ved personlig henvendelse i Borgerservice på bibliotekerne i Bogense, Otterup og Søndersø. 

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00