Landzonetilladelse - Skåstrupvej 10, Bogense

24.09.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til indretning af jagtstue i eksisterende ladebygning

Landzonetilladelse til indretning af jagtstue i eksisterende ladebygning på Skåstrupvej 10, 5400 Bogense


Vi giver hermed tilladelse til ændret anvendelse af den eksisterende ladebygning til jagtstue som ansøgt på ejendommen matr.nr. 1f Hugget Hgd., Ore beliggende Skåstrupvej 10, Bogense. Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet byggetilladelse.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 24. september 2019.

Ansøgningen

Vindeløv Byg ApS har på jeres vegne søgt om tilladelse til at indrette jagtstue i den overflødiggjorte ladebygning, som ligger umiddelbart nord/nordøst for ejendommens beboelse. 

I bygningens vestlige ende etableres der et anretterkøkken samt toiletter. I den anden ende af bygningen etableres der en ny pejs med skorsten. Skorstenen opføres inde i bygningen, så det vil kun være skorstenspipen, der er synlig udefra. Højden er iht. aftale med skorstensfejer. Der sker i øvrigt kun mindre udvendige ændringer af bygningen.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte vurderes ikke at være i strid med Planlovens planlægningsmæssige formål og hensynet bag planlovens landzonebestemmelser, idet etableringen sker i en overflødiggjort ladebygning. Det er samtidig vurderet, at jagtstuen ikke vil være til gene for naboer, og der er derfor ikke foretaget naboorientering.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00