Landzonetilladelse - Bårdesøvej 128, Otterup

30.09.2019

Nordfyns Kommune har meddelt landzonetilladelse til ridebane 

Landzonetilladelse til ridebane på Bårdesøvej 128, 5450 Otterup

Vi giver hermed lovliggørende landzonetilladelse til den etablerede ridebane på 960 m² på matr.nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle beliggende Bårdesøvej 128, Otterup.

Tilladelsen er givet efter Planlovens § 35.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.nordfynskommune.dk den 30. september 2019.

Ansøgningen

Du har søgt om tilladelse til den etablerede ridebane på matr.nr. 9a Bårdesø By, Krogsbølle. 

Der er etableret rideskole og der tilbydes opstaldning af heste på ejendommen, så derfor ønskes der en ridebane i den forbindelse. Banen er etableret oven på den tid-ligere græsmark med hele og knuste muslingeskaller. Der er trådhegn omkring banen, og på pælene hænger der lamper i en højde på ca. 90 cm.

Begrundelse for afgørelsen

Ejendommen er en landbrugsejendom, som ligger i det åbne land i landzone. Ridebanen er etableret umiddelbart nordøst for ejendommens bebyggelse, og den er af-skærmet med tæt levende hegn til stort set alle sider, så den er ikke synlig i landskabet.

Vi har vurderet, at banen ligger i så stor afstand til naboer, at den ikke vil være til gene for dem. Vi har derfor også vurderet, at en naboorientering ikke har været nød-vendig.

Klagevejledning 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages af enhver med retlig interesse i afgørelsen samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den føl-gende hverdag. 

Klage til Planklagenævnet indgives ved anvendelse af digital selvbetjening. Du klager via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som for privatpersoner er på 900 kr. og for virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder på 1.800 kr. Betaling af klage-gebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet via Klageportalen. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nordfyns Kommune, teknisk@nordfynskommune.dk. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Kontakt

Plan og Kultur
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Tlf.: 64 82 82 82
Send os en sikker besked

Åbnings- og telefontid

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00
Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 13.00